ونوس حیدری

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

ونوس حیدری

متخصص حوزه‌ی درمان فردی و زوج درمانی

تخصص

کارشناس ارشد روانشناسی

متخصص در حوزه درمان فردی و زوج درمانی

متخصص درمان با رویکرد روان‌پویشی کوتاه مدت ISTDP

درمانگر تحصیلی