برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

ولاش جردی

متخصص حوزه‌ی کودک و نوجوان

تخصص

کارشناسی ارشد روان‌شناختی تربیتی

مشاوره کودک و نوجوان

درمانگر طیف اختلالات اوتیسم و بیش‌فعالی

درمانگر اختلالات یادگیری و اختلالات رفتاری کودکان

بازی درمانگر و هنر درمانگر در حوزه کودک