سمیه عشقی

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

سمیه عشقی

متخصص حوزه‌ی فردی، زوج و کودک و نوجوان

تخصص

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

متخصص در حوزه درمان فردی و زوج

درمانگر کودک و نوجوان شامل بازی درمانی و هنر درمانی

متخصص اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

مختصری درباره‌ی درمانگر

روان‌شناس بخش اداری و ارتباط با خیرین موسسه توان‌بخشی بچه‌های آسمان

مدرس کارگاه‌های روانشناسی دانشگاه شاهد