سمیرا قیداری

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

سمیرا قیداری

متخصص در حوزه درمان‌ فردی، زوج درمانی،  خانواده و سکس‌تراپی

تخصص

کارشناس ارشد روان‌شناسی شخصیت

رویکرد روان‌کاوی (روان‌پویشی ISTDP)