نگار بهارشانجانی

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

نگار بهارشانجانی

متخصص حوزه‌ی درمان کودک و نوجوان

تخصص

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

متخصص در حوزه درمان کودک و نوجوان

بازی درمانگر و تربیت درمانگر کودک

مدرس مهارتهای زندگی کودکان