مهدی شاه‌مرادی

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

مهدی شاه‌مرادی

متخصص حوزه‌ی فردی، زوج و خانواده

تخصص

کارشناس ارشد مشاوره و خانواده

متخصص در حوزه درمان‌ فردی، زوج و مشاوره خانواده