مریم سورکی

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

مریم سورکی

متخصص زوج درمانی و مشاوره پیش از ازدواج

تخصص

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

متخصص حوزه زوج درمانی

مشاوره پیش از ازدواج

درمانگر حوزه اختلالات افسردگی و اضطراب

گروه درمانگر