مریم عرفانیان

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

دکتر مریم عرفانیان

متخصص حوزه‌ی فردی، کودک و نوجوان، درمان زوجین

تخصص

متخصص اختلالات بالینی با رویکرد هیجان مدار EFT

گشتالت درمان دیالکتیک DBT