فرشته بهبودی

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

فرشته بهبودی

متخصص حوزه‌ی فردی و زوج

تخصص

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

متخصص درحوزه درمان فردی و زوج با رویکرد CBT