فرشته بهبودی

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

فرشته بهبودی

روانشناسی فردی، بزرگسال و درمان اختلالات

تخصص

رویکرد REBT