دکتر فریدا فرید - روانشناس

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

فریدا فرید

متخصص در حوزه فردی‌، زوج و خانواده

تخصص

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

متخصص در حوزه‌ی فردی‌، زوج و خانواده