دکتر زینب هوشمند - روانشناس

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

دکتر زینب هوشمند

متخصص در حوزه فردی‌، زوج و خانواده

تخصص

دکترای مشاوره و راهنمایی

متخصص در حوزه‌ی فردی‌، زوج و خانواده

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره شغلی و تحصیلی

مشاوره فردی با رویکرد شفقت درمانی