دکتر علی آقاشاهی - روانشناس

برنامه‌ی حضور در کلینیک

با هماهنگی

علی آقاشاهی

متخصص حوزه فردی، زوج و خانواده

تخصص

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

متخصص در حوزه‌ی فردی، درمان اختلالات، زوج و خانواده

متخصص در حوزه درمان اختلالات نوجوانان و بزرگسالان

سکس تراپیست و اجرا و تفسیر آزمونهای روان‌شناختی بارویکرد DBT-CBT